Заповнення Класного журналу для 1-4 класів


Міністерство освіти і науки України
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
01135, м. Київ, проспект Перемоги,10 тел.8(044)481-47- 69
ministry@mon.gov.ua

_21.09.2015____№_2/2-14-1907-15___

Департаментам (управлінням)
освіти і науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій,
керівникам загальноосвітніх навчальних закладів

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р. за № 472/26917, надсилаємо для можливого використання в роботі методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Додаток на 24 арк.

Директор департаменту Ю. Г. Кононенко

Лотоцька, 4814768

Методичні рекомендації
щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів
загальноосвітніх навчальних закладів

Методичні рекомендації розроблено відповідно до окремих положень Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі Інструкція), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р. за № 472/26917.
Усі загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності мають дотримуватися зазначених в Інструкції вимог щодо заповнення Класного журналу (далі-журнал) для початкової школи.
Відповідно до пункту Інструкції перелік навчальних предметів інваріантної та варіативної складових здійснюється відповідно до робочого навчального плану. Якщо для вивчення окремих предметів клас ділиться на групи, то для кожної з них у журналі відводять окремі сторінки і після назви предмета у дужках записують номер групи (І група; ІІ група). Дана вимога стосується й уроків навчання грамоти. Зауважимо, що навчання грамоти (читання і письма), як один навчальний предмет у кожній групі проводить один учитель (таблиця 1).
Таблиця 1.
Перелік навчальних предметів для запису назв у класному журналі

Клас Назва предмета інваріантної складової навчального плану Особливості запису
1 Навчання грамоти (мова навчання: українська, мови національних меншин) Зазначається мова навчання. На читання і письмо окремі сторінки не відводяться. Якщо клас поділяється на групи, у дужках записується номер групи
1-4 Українська мова Зазначається у школах з навчанням мовами національних меншин. Якщо клас поділяється на групи, у дужках записується номер групи
2-4 Мова навчання (у ЗНЗ з іншими мовами навчання) Зазначається мова навчання. Якщо клас поділяється на групи, у дужках записується номер групи
2-4 Літературне читання У дужках вказується мова для шкіл з навчанням мовами національних меншин.
1-4 Іноземна мова
(у тому числі мова національних меншин, що вивчається як предмет) У дужках вказується мова. Якщо клас поділяється на групи, у дужках записується номер групи
1-4 Математика
1-4 Природознавство
3-4 Я у світі
1-4 Музичне мистецтво
1-4 Образотворче мистецтво
1-4 Трудове навчання
2-4 Інформатика Якщо клас поділяється на групи, у дужках записується номер групи
1-4 Фізична культура
1-4 Основи здоров’я
Назва предмета варіативної складової навчального плану
1-4 Вказується назва обраного курсу У дужках зазначається: варіативна складова
1-4 Облік проведення навчальних екскурсій …………………………………. Зазначається зміст, форма організації (екскурсія, проект тощо), дата і кількість годин проведення навчальних екскурсій, навчальної практики

На виконання пункту 36 Інструкції подається (таблиця 2) орієнтовний розподіл кількості сторінок для навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу (з урахуванням окремих сторінок для кожної групи при вивченні окремих предметів, якщо клас поділяється на групи).
Таблиця 2
Орієнтовний розподіл сторінок у класному журналі для навчальних предметів інваріантної складової навчального плану

Клас Навчальні предмети Кількість годин Орієнтовна кількість сторінок у журналі
1 Навчання грамоти 7 16 розворотів
2–4 Українська мова 4/3 та 11 розворотів
1-4 Українська мова (у ЗНЗ з іншими мовами навчання) 3/4 8-9 розворотів
2–4
Літературне читання 3/4 11 розворотів
2–4 Іноземна мова 2 6 розворотів
1–4 Математика 4 9 розворотів
1–4 Природознавство 2 6 розворотів
3–4 Я у світі 1 3 розвороти (6 сторінок)
1–4 Музичне мистецтво 1 3 розвороти (6 сторінок)
1–4 Образотворче мистецтво 1 3 розвороти (6 сторінок)
1–4 Мистецтво 2 6 розворотів (12 сторінок)
1–4 Трудове навчання: 1 3 розвороти (6 сторінок)
2-4 Інформатика 1 3 розвороти (6 сторінок)
1–4 Фізична культура 3 9 розворотів
1–4 Основи здоров’я 1 3 розвороти (6 сторінок)

Відповідно до пункту 11 Інструкції щодо відвідування занять, учитель відмічає кількість уроків (годин), пропущених кожним учнем і несе відповідальність за достовірність цієї інформації.
Фіксація навчальних досягнень учнів у журналі здійснюється відповідно до Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (наказ МОН України від 21.08.2013 № 1222) та Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 28.01.2014 №1/9-74).
Навчальна діяльність учнів під час навчальних екскурсій, передбачених календарно-тематичним планом, інших форм організації навчання (проектів, дослідів тощо), що фіксуються на сторінках журналу, відведених на відповідний предмет, оцінюється згідно з критеріями оцінювання.
Відповідно до пункту 17 усі бали, які виставляються учителем до журналу, дублюються у щоденники учнів або повідомляються батькам у інший спосіб (через СМС, індивідуальний доступ до сторінки учня на сайті школи тощо) того самого дня.
Згідно:
з пунктом 20 для контрольних робіт ведуться окремі зошити;
з пунктом 21 результати контрольних робіт, що проводились за розпорядженням директора навчального закладу чи органу управління освіти під час інспектування навчального закладу можуть ураховуватися при виставленні підсумкових балів за семестр, проте вони не є визначальними.
У випадках, коли перевірку здійснює не вчитель даного класу (перевіряюча особа, що має на це право), то результати оцінювання такої роботи не впливають на підсумковий бал.
На виконання пункту 23 кількість тематичних блоків для оцінювання визначається учителем залежно від кількості годин на тиждень та логічної завершеності теми (орієнтовно: 1 год – 2 тематичних оцінювання за семестр, 2-3 год – 3-4 тематичних оцінювання, 4 год – 4-5 тематичних оцінювання тощо).
Тематичний бал виставляється з урахуванням балів усіх поточних та перевірних робіт із певної теми (підтеми) і записується у колонці журналу без дати з позначкою: Тема.
Згідно з пунктом 24 бал за семестр виводиться на основі тематичних балів з урахуванням динаміки рівня навчальних досягнень учня (учениці) і виставляється у колонці журналу з позначкою: І семестр (ІІ семестр) не пізніше ніж за 3 дні до кінця певного семестру.
Семестрова контрольна робота як окремий вид підсумкової роботи не проводиться.
Відповідно до пункту 25 у 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів підсумкові контрольні роботи з української мови (мови навчання), літературного читання та математики як форми державної підсумкової атестації мають певні особливості фіксації результатів у журналі. На правій сторінці журналу у розділі «Тема» здійснюється запис «Державна підсумкова атестація».
Бали, одержані учнями за підсумкову контрольну роботу з предметів, які підлягають державній підсумковій атестації виставляються у журналі в окремій колонці з написом ДПА без зазначення дати після колонки з балами за рік.
У разі, коли учень (учениця) звільнений (-а) від ДПА за рішенням педагогічної ради, у журналі у цій колонці робиться запис: зв.
У випадках, якщо учень (учениця), який був з певних причин відсутній на підсумковій контрольній роботі рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу їм надається право пройти атестацію в інший час і у журналі у відповідних колонках виставляється бал за ДПА.
Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації та відповідної шкільної документації (класних журналів, особових справ учнів (вихованців)), виставляються у табель навчальних досягнень (після закінчення початкової школи).
Проводити додаткові перевірні роботи в усній чи письмовій формах з метою виставлення бала за державну підсумкову атестацію учнів початкової школи недоцільно.
Відповідно до пункту 27 річний бал виставляється на основі семестрових балів з урахуванням динаміки рівня навчальних досягнень учня (учениці) і результатів підсумкової контрольної роботи, як правило, не пізніше ніж за 3 дні до закінчення навчального року. Бали, виставлені за ДПА не враховуються при виставленні річних балів.
Річний бал є підсумковим. Окрема колонка для підсумкового бала не відводиться.
Корегуючий бал за всі види оцінювання не виставляється.
Річні та семестрові бали, виставлені учителем у журнал заносять до табелів школярів (для учнів 2-4 кл.).
Відповідно до пункту 38 Інструкції запис домашніх завдань рекомендується здійснювати таким чином: с. 10-12, прочитати і переказати оповідання; с. 27-29, вивчити напам’ять вірш, дібрати два прислів’я; с. 29 повторити правило; с. 30, виконати № 64; с. 67, виконати на вибір: І – № 124 різними способами, ІІ – № 125 тощо.
Домашнє завдання не задається і відповідно не фіксується у журналі у 1 класах з усіх предметів навчального плану; у 2-4 класах з таких предметів інваріантної складової навчального плану: інформатика, основи здоров’я, фізична культура, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, мистецтво і всіх предметів варіативної складової, а також з усіх предметів на вихідні (з п’ятниці на понеділок), святкові та канікулярні дні).
ЗРАЗКИ ВЕДЕННЯ СТОРІНОК КЛАСНОГО ЖУРНАЛУ З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
Українська мова та інші мови навчання
Українська мова. Навчання грамоти*
1 клас, І семестр (ліва сторінка)

Число,
місяць

Прізвище
та ім’я І семестр
01/09 ../09 ../09 30/09 01/10 ../10 ../10 30/10 01/11 ../11 ../11 30/11 01/12 ../12 ../12 27/12
1. зар.
2. зар.
… зар.
30 зар.

*Уроки читання і письма записують на одній сторінці «Українська мова. Навчання грамоти» послідовно, відповідно до розкладу.

Українська мова. Навчання грамоти
1 клас, І семестр (права сторінка)

№ Дата Зміст
…/10 Звук [в]. Позначення його буквами В, в («ве»)
../10 Письмо рядкової букви в («ве»), складів, слів із нею
…/10 ….. (Аналогічно записується тема уроку згідно з календарним планом)

Українська мова. Навчання грамоти*
1 клас, ІІ семестр (ліва сторінка)

Число,
місяць

Прізвище
та ім’я Спис.(гра-мотність) Спис.(граф.навички) Читання ІІ семестр Рік
../01 31/01 01/02 ../02 30/02 01/03 ../03 01/04 ../04 01/05 ../05 12/05 ../05
1. зар. зар. зар. зар. зар.
2. зар. зар. зар. зар. зар.
… зар. зар. зар. зар. зар.
30 зар. зар. зар. зар. зар.
зар. зар. зар. зар. зар.

*Уроки читання і письма записують на одній сторінці «Українська мова. Навчання грамоти» послідовно, відповідно до розкладу.

Українська мова. Навчання грамоти
1 клас, ІІ семестр (права сторінка)
№ Дата Зміст
…/05 Тема уроку згідно з календарним планом
12/05 Контрольна робота: списування
…/05 Тема уроку згідно з календарним планом
../05 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: читання вголос *
…/05 Тема уроку згідно з календарним планом
* Оскільки «Контрольна робота: читання вголос» передбачає індивідуальну перевірку навички читання учнів, то назву цього виду контролю записують у зміст усіх уроків, на яких здійснювався такий контроль, допоки не буде перевірено останнього учня (ученицю).

Українська мова
2 клас, І семестр (ліва сторінка)

Число,
місяць

Прізвище
та ім’я

Зошит Мовна тема* Тема Зошит Аудіювання Зошит Діалог Диктант Тема Мовна тема* Тема Спис. (гра-
мотність) Спис. (граф.
навички) Зошит І семестр
../09 30/09 ../10 ../10 ../10 30/10 01/11 ../11 ../11 30/11 01/12 ../12 ../12 ../12 ../12 ../12 ../12 ../12 ../12 30/12
1.
2.

30

*У колонці «Мовна тема» записують бали за контрольну роботу з мовної теми.
Українська мова
2 клас, І семестр (права сторінка)
№ Дата Зміст Домашнє завдання
…/10 Тема уроку згідно з календарним планом
12/10 Контрольна робота з мовної теми «Назва теми»
…/10 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/11 Тема уроку згідно з календарним планом
…/11 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: аудіювання. Автор. «Назва твору».
…/11 Тема уроку згідно з календарним планом
…/11 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: складання діалогу*
…/12 Контрольна робота: диктант «Назва диктанту»
…/12 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
12/12 Контрольна робота з мовної теми «Назва теми»
…/12 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/12 Контрольна робота: списування
…/12 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
* Оскільки «Контрольна робота: складання діалогу» передбачає індивідуальну перевірку, то назву цього виду контролю записують у змісту усіх уроків, на яких здійснювався такий контроль, доти, допоки не буде перевірено останнього учня (ученицю).

Українська мова
2 клас, ІІ семестр (ліва сторінка)
№ Число,
місяць

Прізвище та ім’я Зошит Мовна тема* Тема Зошит Диктант Тема Зошит Аудіювання Усний переказ Зошит Мовна тема* Тема Диктант Тема Спис.(гра-мотність) Спис.(граф.
навички) Зошит ІІ семестр Рік
../01 30/01 01/02 ../02 ../02 ../02 28/02 01/03 ../03 ../03 ../03 ../04 ../04 ../05 ../05 ../05 ../05 ../05 ../05 ../05 ../05
1.
2.

30.

*У колонці «Мовна тема» записують бали за контрольну роботу з мовної теми.

Українська мова
2 клас, ІІ семестр (права сторінка)
№ Дата Зміст Домашнє завдання
…/01 Тема уроку згідно з календарним планом
…/02 Контрольна робота з мовної теми «Назва теми»
…/02 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/03 Контрольна робота:диктант
…/03 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: аудіювання
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: усний переказ*
…/05 Контрольна робота з мовної теми «Назва теми»
…/05 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/05 Контрольна робота: диктант
…/05 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
…/05 Контрольна робота: списування
…/05 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
* Оскільки «Контрольна робота: усний переказ» передбачає індивідуальну перевірку, то назву цього виду контролю записують у зміст усіх уроків, на яких здійснювався такий контроль, доти, допоки не буде перевірено останнього учня (ученицю).

Українська мова
3 клас, І семестр (ліва сторінка)
№ Число,
місяць

Прізвище та ім’я Диктант Зошит Тема Мовна тема* Тема Зошит Аудіювання Зошит Диктант Тема Діалог Мовна тема* Тема Спис.(гра-мотність) Спис.(граф.
навички) Зошит І семестр
…/09 …/09 30/09 …/10 ../10 …/10 30/10 ../11 18/11 30/11 01/11 ../11 ../11 ../12 ../12 ../12 ../12 ../12 ../12 30/12
1.
2.

30.
*У колонці «Мовна тема» записують бали за контрольну роботу з мовної теми.
Українська мова
3 клас, І семестр (права сторінка)
№ Дата Зміст Домашнє завдання
…/09 Тема уроку згідно з календарним планом
…/09 Контрольна робота: диктант
…/09 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
…/10 Тема уроку згідно з календарним планом
…/10 Контрольна робота з мовної теми «Назва теми»
…/10 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/11 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: аудіювання
…/11 Тема уроку згідно з календарним планом
…/12 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: складання діалогу*
…/12 Контрольна робота: диктант
…/12 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
12/12 Контрольна робота з мовної теми «Назва теми»
…/12 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/12 Контрольна робота: списування
…/12 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
* Оскільки «Контрольна робота: складання діалогу» передбачає індивідуальну перевірку, то назву цього виду контролю записують у зміст усіх уроків, на яких здійснювався такий контроль, доти, допоки не буде перевірено останнього учня (ученицю).
Українська мова
3клас, ІІ семестр (ліва сторінка)
№ Число,
місяць

Прізвище та ім’я Зошит Мовна тема* Тема Зошит Диктант Тема Зошит Аудіювання Усний переказ Зошит Мовна тема* Тема Письмовий переказ Диктант Тема Спис.(гра-мотність) Спис.(граф.
навички) Зошит ІІ семестр Рік
../01 30/01 01/02 ../02 ../02 ../02 28/02 01/03 ../03 ../03 ../03 ../04 ../04 ../05 ../05 ../05 …/05 ../05 ../05 ../05 ../05 ../05 ../05 ../05
1.
2.

30.

*У колонці «Мовна тема» записують бали за контрольну роботу з мовної теми.
Українська мова
3 клас, ІІ семестр (права сторінка)
№ Дата Зміст Домашнє завдання
…/01 Тема уроку згідно з календарним планом
…/02 Контрольна робота з мовної теми «Назва теми»
…/02 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
…/03 Тема уроку згідно з календарним планом
…/03 Контрольна робота: диктант
…/03 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: аудіювання
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: усний твір*
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом
…/05 Контрольна робота з мовної теми «Назва теми»
…/05 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
…/05 Тема уроку згідно з календарним планом
…/05 Контрольна робота: письмовий переказ
…/05 Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
…/05 Контрольна робота: диктант
…/05 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
…/05 Контрольна робота: списування
…/05 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
* Оскільки «Контрольна робота: усний твір» передбачає індивідуальну перевірку, то назву цього виду контролю записують у зміст усіх уроків, на яких здійснювався такий контроль, доти, допоки не буде перевірено останнього учня (ученицю).
Українська мова
4 клас, І семестр (ліва сторінка)
№ Число,
місяць

Прізвище та ім’я Диктант Зошит Тема Мовна тема* Тема Зошит Аудіювання Зошит Диктант Тема Діалог Мовна тема* Тема Письмовий переказ Спис.(гра-мотність) Спис.(граф.
навички) Зошит І семестр
…/09 …/09 30/09 …/10 ../10 …/10 30/10 ../11 18/11 30/11 01/11 ../11 ../11 ../12 ../12 ../12 ../12 ../12 ../12 ../12 ../12 30/12
1.
2.

30.

*У колонці «Мовна тема» записують бали за контрольну роботу з мовної теми.
Українська мова
4 клас, І семестр (права сторінка)
№ Дата Зміст Домашнє завдання
…/09 Тема уроку згідно з календарним планом
…/09 Контрольна робота: диктант
…/09 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
…/10 Тема уроку згідно з календарним планом
…/10 Контрольна робота з мовної теми «Назва теми»
…/10 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/11 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: аудіювання. Автор. «Назва твору».
…/11 Тема уроку згідно з календарним планом
…/12 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: складання діалогу*
…/12 Контрольна робота: диктант
…/12 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
12/12 Контрольна робота з мовної теми «Назва теми»
…/12 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
…/05 Контрольна робота: письмовий переказ
…/05 Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/12 Контрольна робота: списування
…/12 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
* Оскільки «Контрольна робота: складання діалогу» передбачає індивідуальну перевірку, то назву цього виду контролю записують у зміст усіх уроків, на яких здійснювався такий контроль, доти, допоки не буде перевірено останнього учня (ученицю).

Українська мова
4 клас, ІІ семестр (ліва сторінка)
№ Число,
місяць

Прізвище та ім’я Зошит Мовна тема* Тема Зошит Диктант Тема Зошит Аудіювання Усний твір Зошит Мовна тема* Тема Письмовий твір Диктант Тема Спис.(гра-мотність) Спис.(граф.
навички) Зошит ІІ семестр Рік ДПА
../01 30/01 ../02 ../02 ../02 28/02 01/03 ../03 ../03 ../03 ../04 ../04 ../05 ../05 ../05 …/05 ../05 ../05 ../05 ../05 ../05 ../05
1.
2.

30.

*У колонці «Мовна тема» записують бали за контрольну роботу з мовної теми.
Українська мова
4 клас, ІІ семестр (права сторінка)
№ Дата Зміст Домашнє завдання
…/01 Тема уроку згідно з календарним планом
…/02 Контрольна робота з мовної теми «Назва теми»
…/02 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
…/03 Тема уроку згідно з календарним планом
…/03 Контрольна робота: диктант
…/03 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: аудіювання. Автор. «Назва твору».
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: усний твір*
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом
…/04 Контрольна робота з мовної теми «Назва теми»
…/04 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом
…/04 Контрольна робота: письмовий твір
…/04 Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
…/05 Контрольна робота: диктант
…/05 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
10/05 Контрольна робота: списування
…/05 Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
…/05 Тема уроку згідно з календарним планом
…/05 Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація
…/05 Тема уроку згідно з календарним планом
* Оскільки «Контрольна робота: усний твір» передбачає індивідуальну перевірку, то назву цього виду контролю записують у зміст усіх уроків, на яких здійснювався такий контроль, доти, допоки не буде перевірено останнього учня (ученицю).

Літературне читання
3 клас, І семестр (ліва сторінка)
№ Число,
Місяць

Прізвище та ім’я Напам’ять Тема* Тема* Напам’ять Тема* Читання мовчки ** Тема* Читання вголос І семестр
…/09 30/09 …/10 ../10 …/10 30/10 ../11 18/11 30/11 01/11 ../11 ../12 ../12 ../12 ../12 ../12 . . ./12 30/12
1.
2.

30.

*З предмета «Літературне читання» тематичний бал виставляється за підсумками роботи за розділом.
** Навичка читання мовчки (розуміння тексту) проводиться у формі самостійної контрольної роботи, що має навчальний характер і балами не оцінюється.

Літературне читання
3 клас, І семестр (права сторінка)
№ Дата Зміст Домашнє завдання
…/09 Тема уроку згідно з календарним планом
…/10 Тема уроку згідно з календарним планом. Підсумковий урок з теми «Назва теми». Тематичне оцінювання
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/11 Самостійна письмова робота (розуміння тексту, прочитаного мовчки). Автор. «Назва твору»
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/12 Тема уроку згідно з календарним планом. Контроль навички читання вголос (технічна сторона)*
…/12 Тема уроку згідно з календарним планом
../… Тема уроку згідно з календарним планом
* Оскільки «Контроль навички читання вголос (технічна сторона)» передбачає індивідуальну перевірку, то назву цього виду контролю записують у зміст усіх уроків, на яких здійснювався такий контроль, доти, допоки не буде перевірено останнього учня (ученицю).

Літературне читання
3 клас, ІІ семестр (ліва сторінка)

Число,
місяць

Прізвище та ім’я Напам’ять Тема* Напам’ять Тема* Напам’ять Тема* Тема* Читання вголос Читання мовчки ** ІІ семестр Рік
../01 30/01 ../01 ../02 ../02 ../03 ../03 ../03 ../04 ../04 ../04 ../04 ../04 ../05 ../05 ../05 ../05 30/05
1.
2.

30.

*З предмета «Літературне читання» тематичний бал виставляється за підсумками роботи за розділом.
** Навичка читання мовчки (технічна сторона і розуміння тексту) проводиться у формі підсумкової контрольної роботи.

Літературне читання
3 клас, ІІ семестр (права сторінка)
№ Дата Зміст Домашнє завдання
…/09 Тема уроку згідно з календарним планом
…/10 Тема уроку згідно з календарним планом. Підсумковий урок з теми «Назва теми». Тематичне оцінювання
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/11 Тема уроку згідно з календарним планом
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/12 Тема уроку згідно з календарним планом. Контроль навички читання вголос* Автор «Назва твору».
…/12 Підсумкова контрольна робота: читання мовчки (технічна сторона і розуміння тексту). Автор «Назва твору»
../… Тема уроку згідно з календарним планом
* Оскільки «Контроль навички читання вголос (технічна сторона)» передбачає індивідуальну перевірку, то назву цього виду контролю записують у зміст усіх уроків, на яких здійснювався такий контроль, доти, допоки не буде перевірено останнього учня (ученицю).

Літературне читання
4 клас, І семестр (ліва сторінка)
№ Число,
місяць

Прізвище та ім’я Напам’ять Тема* Напам’ять Тема* Напам’ять Тема* Тема* Читання вголос Читання мовчки** І семестр
../09 30/09 ../10 ../10 ../10 22/10 ../11 ../11 ../11 ../11 ../12 ../12 ../12 ../12 ../12 ../12 ../12 ../12
1.
2

30.

*З предмета «Літературне читання» тематичний бал виставляється за підсумками роботи за розділом.
** Навичка читання мовчки (технічна сторона і розуміння тексту) проводиться у формі підсумкової контрольної роботи.

Літературне читання
4 клас, І семестр (права сторінка)
№ Дата Зміст Домашнє завдання
…/09 Тема уроку згідно з календарним планом
…/10 Тема уроку згідно з календарним планом. Підсумковий урок з теми «Назва теми». Тематичне оцінювання
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/11 Тема уроку згідно з календарним планом
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/12 Тема уроку згідно з календарним планом. Контроль навички читання вголос* Автор «Назва твору».
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/12 Підсумкова контрольна робота: читання мовчки (технічна сторона і розуміння тексту). Автор «Назва твору»
../… Тема уроку згідно з календарним планом
* Оскільки «Контроль навички читання вголос (технічна сторона)» передбачає індивідуальну перевірку, то назву цього виду контролю записують у зміст усіх уроків, на яких здійснювався такий контроль, доти, допоки не буде перевірено останнього учня (ученицю).

Літературне читання
4 клас, ІІ семестр (ліва сторінка)
№ Число,
місяць

Прізвище та ім’я Напам’ять Тема* Напам’ять Тема* Читання мовчки Тема* Тема* Читання вголос ІІ семестр Рік ДПА
../01 30/01 ../01 ../02 ../02 ../02 01/03 ../03 ../03 ../04 01/04 ../04 ../04 ../04 ../05 ../05 ../05 30/05
1.
2.

30.

*З предмета «Літературне читання» тематичний бал виставляється за підсумками роботи за розділом.

Літературне читання
4 клас, ІІ семестр (права сторінка)
№ Дата Зміст Домашнє завдання
…/01 Тема уроку згідно з календарним планом
…/02 Тема уроку згідно з календарним планом. Підсумковий урок з теми «Назва теми». Тематичне оцінювання
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/04 Контроль навички читання мовчки (технічна сторона і розуміння тексту). Автор «Назва твору»
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/05 Тема уроку згідно з календарним планом. Контроль навички читання вголос*. Автор. «Назва твору»
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/05 Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація
../… Тема уроку згідно з календарним планом
* Оскільки «Контроль навички читання вголос (технічна сторона)» передбачає індивідуальну перевірку, то назву цього виду контролю записують у зміст усіх уроків, на яких здійснювався такий контроль, доти, допоки не буде перевірено останнього учня (ученицю).

Іноземна мова
2 (3, 4) клас, ІІ (І)* семестр (ліва сторінка)
4 клас, ІІ семестр (ліва сторінка)
№ Число,
місяць

Прізвище та ім’я Зошит Тема Зошит Тема Зошит Зошит Тема Аудіювання Говоріння Письмо Читання Зошит ІІ семестр Рік
../01 30/01 ../02 ../02 28/02 01/03 ../03 ../03 ../04 ../04 ../05 ../05 …/05 ../05 ../05 ../05 ../05 ../05 ../05 ../05 ../05
1.
2.

30.

* *Аналогічні записи роблять у І семестрі.
Іноземна мова
2 (3, 4) клас, ІІ (І) семестр (права сторінка)
№ Дата Зміст Домашнє завдання
…/01 Тема уроку згідно з календарним планом
…/02 Тема уроку згідно з календарним планом. Підсумковий урок з теми «Назва теми». Тематичне оцінювання
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/05 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: аудіювання
../05 Тема уроку згідно з календарним планом
…/05 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: говоріння
…/05 Тема уроку згідно з календарним планом
../05 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: письмо
…/05 Тема уроку згідно з календарним планом
../05 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: читання
…/05 Тема уроку згідно з календарним планом

Математика
2 (3) клас, ІІ (І)*семестр (ліва сторінка)
№ Число,
місяць

Прізвище та ім’я Зошит Контрольна робота Тема Зошит Зошит Контрольна робота Тема Усні обч. Контрольна робота Тема Зошит Контрольна робота Тема
Зошит ІІ семестр Рік
../01 30/01 ../02 ../02 28/02 ../03 ../04 ../04 ../04 ../04 ../04 ../04 ../04 ../05 ../05 ../05 ../05 ../05
1.
2.

30.

* Аналогічні записи роблять у І семестрі.
Математика
2 (3) клас, ІІ семестр (права сторінка)
№ Дата Зміст Домашнє завдання
…/01 Тема уроку згідно з календарним планом
…/02 Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/03 Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
../… Тема уроку згідно з календарним планом
Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: усні обчислення (математичний диктант)
Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
Тема уроку згідно з календарним планом
…/04 Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
Тема уроку згідно з календарним планом
…/05 Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
../… Тема уроку згідно з календарним планом

Математика
4клас, ІІ семестр (ліва сторінка)
№ Число,
місяць

Прізвище та ім’я Зошит Контрольна робота Тема Зошит Зошит Контрольна робота Тема Усні обч. Контрольна робота Тема Зошит Контрольна робота Тема Зошит ІІ семестр Рік ДПА
../01 ../02 ../02 ../02 ../02 ../03 ../04 ../04 24/04 ../04 ../04
../04 ../04 ../05 ../05 ../05 ../05 ../05
1.
2.

Математика
4 клас, ІІ семестр (права сторінка)
№ Дата Зміст Домашнє завдання
…/01 Тема уроку згідно з календарним планом
…/02 Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/03 Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
../… Тема уроку згідно з календарним планом
Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: усні обчислення (математичний диктант)
Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
Тема уроку згідно з календарним планом
…/04 Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
Тема уроку згідно з календарним планом
…/05 Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація
Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
../… Тема уроку згідно з календарним планом

Природознавство. 2 (3, 4) клас.
Я у світі. 3 (4) клас*
І, ІІ семестри (ліва сторінка)
№ Число,
місяць

Прізвище та ім’я Контр. робота Тема Контр. робота Тема Контр. робота Тема .
ІІ семестр Рік
../01 ../01 ../01 ../02 ../02 ../02 ../02 ../02 ../03 ../03 ../02 ../04 ../04 ../04 ../05 ../02 ../05 ../05 ../05
1.

30.

*З предмета «Я у світі» мають бути 2 контрольні роботи.
Природознавство. 2 (3, 4) клас.
Я у світі. 3 (4) клас)
І, ІІ семестри (права сторінка)
№ Дата Зміст Домашнє завдання
…/01 Тема уроку згідно з календарним планом
…/02 Тема уроку згідно з календарним планом Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/03 Тема уроку згідно з календарним планом Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
../… Тема уроку згідно з календарним планом
Тема уроку згідно з календарним планом
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Тема уроку згідно з календарним планом
…/05 Тема уроку згідно з календарним планом

Трудове навчання. 2 (3, 4) клас.
І, ІІ семестри (ліва сторінка)
№ Число,
місяць

Прізвище та ім’я Тема Тема ІІ семестр Рік
../01 ../01 ../01 ../02 ../02 ../02 ../02 ../02 ../03 ../03 ../04 ../04 ../04 ../04 ../05 ../05 ../05 ../05
1.

30.

Трудове навчання. 2 (3, 4) клас.
І, ІІ семестри (права сторінка)
№ Дата Зміст Домашнє завдання
…/01 Тема уроку згідно з календарним планом
…/02 Тема уроку згідно з календарним планом
../… Тема уроку згідно з календарним планом
…/03 Тема уроку згідно з календарним планом
../… Тема уроку згідно з календарним планом
Тема уроку згідно з календарним планом
…/04 Тема уроку згідно з календарним планом
…/05 Тема уроку згідно з календарним планом

Зведений облік досягнень у навчанні учнів 2 – 4 класів
№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові учня (учениці)
Бали
Інваріантна складова Варіативна складова Рішення педагогічної ради (дата і номер)
про результати досягнень
у навчанні учня
Навчання грамоти
Українська мова
Українська мова
(у ЗНЗ з іншими мовами навч.) Літературне читання Іноземна мова Математика Природознавство Я у світі Музичне мистецтво Образотворче
мистецтво Трудове навчання Інформатика Інформатика Фізична культура Основи здоров’я
1. Бабій Ярослав
Олександрович І семестр 9 10 9 8 10 10 10 зар. зар. 12 зар. зар. зар. зар. зар. зар. зар. Переведено до 5 класу.
Протокол від 29.05.15 № 97
ІІ семестр 10 11 10 9 10 11 11 зар. зар. 12 зар. зар. зар. зар. зар. зар. зар.
Державна підсумкова атестація зв. зв. зв.

Рік 10 11 10 9 10 11 11 зар. зар. 12 зар. зар. зар. зар. зар. зар. зар.
2. Горгош Антон
Олексійович І семестр 11 12 10 11 12 11 11 зар. зар. 12 зар. зар. зар. зар. зар. зар. зар. Переведено до 5 класу.
Нагороджено Похвальним листом.
Протокол від 29.05.15 № 97
ІІ семестр 12 12 11 11 12 11 11 зар. зар. 12 зар. зар. зар. зар. зар. зар. зар.
Державна підсумкова атестація 12 12 12
Рік 12 12 11 11 12 11 11 зар. зар. 12 зар. зар. зар. зар. зар. зар. зар.